/Files/images/golovna/statut_shkoli/1.png

І. Загальні положення

1.1Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Миколаївської міської ради Миколаївської області, створена на підставі рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської Ради депутатів трудящих від 01.09.1976р. за № 1026 знаходиться у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

54008, Миколаївська область, м.Миколаїв, вул.Чкалова, б.114, тел. 55-43-34, 55-43-35.

1.3. Загальноосвітній навчальний заклад № 3 є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником навчального закладу є Миколаївська міська рада.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації пава громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головним завданням навчального закладу є:

· забезпечення реалізації прав на повну загальну середню освіту;

· виховання громадянина України;

· виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

· формування і розвиток соціальної зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

· виховання в учнів поваги до Конституції України державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

· розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

· реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

· виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров'я учнів;

· створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній заклад, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 14 червня 2000року № 964, іншими нормативно – правовими актами, власним статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює

діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. навчальний заклад несе відповідальність перед особою,

суспільством і державою за:

· безпечні умови освітньої діяльності;

· дотримання державних стандартів освіти;

· дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

· дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначено поступове введення українські мови навчання з 1999р. (рішення педагогічної ради, протокол № 4, від 30 січня 1999р. і запроваджено поглиблене вивчення предметів: української мови, математики – з 8-го класу, англійської мови – з 7-го класу, профіль навчання - з 10-го класу.

1.11. Навчальний заклад має право:

· проходити в установленому порядку державну атестацію;

· визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

· визначити варіантну частину робочого навчального плану;

· в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

· спільно з вищими навчальними закладами, науково – дослідницькими інститутами та центрами проводити науково - дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу , що не суперечить законодавству України;

· використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

· бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

· отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

· залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

· розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно - оздоровчих підрозділів.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують:

· методичне об'єднання вчителів початкових класів;

· методичне об'єднання вчителів англійської мови;

· методичне об'єднання вчителів математики, інформатики;

· методичне об'єднання вчителів російської мови та зарубіжної літератури;

· методичне об'єднання вчителів суспільно-природничого циклу;

· методичне об'єднання вчителів української мови та літератури;

· методичне об'єднання вчителів фізики, хімії та біології;

· методичне об'єднання вчителів естетичного та фізичного розвитку дитини;

· методичне об'єднання класних керівників;

· психологічна служба.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюється міською дитячою лікарнею № 1 ( вул.. Садова ,30).

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально – виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу державної і комунальної форм власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додається розклад уроків (щоденний, тижневий та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково – методичну літературу, дидактичні матеріали, форми , методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтво про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України. Зразка.

2.6.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1-4 класи – 26.05., 5-8, 10 класи – 31.05.

Навчальна практика:1-4 класи – згідно з графіком протягом навчального року; 5-8, 10 класи - згідно з графіком протягом навчального року

Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1 вересня по 25 грудня , другий з 12 січня по 31 травня.

2.7. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.8. Тривалість канікул протягом навчального року становить не менш як 30 календарних днів.

2.9.Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих – дванадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.10. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно – гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

У навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.11. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно – гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.12. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому за рішенням педагогічної ради здійснюється оцінювання досягнень учнів.

У документі про освіту (табель успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.13. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводиться до відома учнів класним керівником .

2.14.Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001р. за № 120/5311.

2.15. Контроль за відповідальністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000р. № 588 та зареєстровано Міністерством юстиції України 19.12.2000р. за № 925/5146.

2.16. Учням, які закінчили перший ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

· по закінченні початкової школи – табель успішності;

· по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

· по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

· учні ;

· керівники;

· педагогічні працівники;

· психологи, бібліотекарі;

· інші спеціалісти;

· батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки учнів ,педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

· на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

· на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно – спортивною, корекційно – відновною базою навчального закладу;

· на доступ до інформації до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

· брати участь в роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

· брати участь в обговоренні і виносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

· брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

· на захист від будь-яких форм експлуатації, психологічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

· на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов'язані:

· оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

· дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

· бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;

· дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

· брати посильну участь у різних видах діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

· дотримуватися правил особистої гігієни;

· дотримуватися єдиної шкільної форми.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути

особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи , фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю , Законом України „Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

· захист професійної честі, гідності;

· самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів ;участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально - виховного процесу;

· проведення в установленому порядку науково-дослідної , експериментальної, пошукової роботи;

· виявлення педагогічної ініціативи;

· позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

· участь в роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

· підвищення кваліфікації, перепідготовку;

· отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

· на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних

обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

· забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

· сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереження їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

· сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

· настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

· виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

· готувати учнів до самостійного життя у дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етичними, національними, релігійними групами;

· дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

· захищати учнів від будь – яких форм фізичного або психічного насильства, запобігання вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

· постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; використовувати статут навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

· виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

· брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9 У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників . Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

· обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

· звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

· брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази навчального закладу;

· на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за

здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

· забезпечувати умови для здобуття дитиною загальної середньої освіти за будь - якою формою навчання;

· постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

· поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'я, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

· виховання у дітей поваги до законів, прав, основних свобод людини;

3.13. Представники громадськості мають право:

· брати і бути обраним до органі громадського самоврядування в навчальному закладі;

· керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

· сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

· проводити консультації для педагогічних працівників;

· брати участь в організації навчально – виховного процесу;

3.14. Представники громадськості зобов'язані:

· дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Управління навчальним закладом

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником Миколаївським міським управління освіти Миколаївської міської ради

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути громадянин України, який має педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу державної та комунальної форм власності та його заступники призначаються і звільняються відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менш одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

· працівники навчального закладу – зборами трудового колективу;

· учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;

· батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 61 , учнів 61, батьків і представників громадськості 61.

Термін їх повноважень встановлюється на поточний навчальний рік.

Загальні збори право чинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів , якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори :

· обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

· заслуховують звіт директора і голови навчального закладу;

· розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

· затверджують основні напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрямки діяльності навчального закладу;

· приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

4.3.1 Метою діяльності ради є:

· сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

· об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально – виховного процесу;

· формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

· розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

· підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.3.2. Основним завданням ради є:

· підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

· визначення стратегічних завдань, приоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно –педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

· формування навичок здорового способу життя;

· створення належного пе6дагогічного клімату в навчальному закладі;

· сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття мини соціального досвіду;

· підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

· підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

· ініціювання дій, що сприяла б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

· стимулювання морального заохочення учнів,сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

· зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально - виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи членів ради з будь – яких причин приймаються виключно загальними зборами .

На чергових виборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

· пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

· дотримання вимог законодавства України;

· колегіальності ухвалення рішень;

· добровільності і рівноправності членства;

· гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника ,а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менш двох третин її чисельності.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюються узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання , що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчального закладу:

· організовує виконання рішень загальних зборів;

· вносить пропозиції щодо зміни типу, статуту, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

· спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

· разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

· затверджує режим роботи навчального закладу;

· сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

· приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю „За високі досягнення у навчання” або срібною медаллю „За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами „За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

· разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливість, потреби учнів ,а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

· погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

· заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально – виховної та фінансово –господарської діяльності;

· бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційної категорії вчителям;

· виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями ;

· виступає ініціатором проведення добровільних акцій;

· виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

· залучає громадськість, батьків (осіб , які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно – масових заходів з учнями ;

· розглядає питання родинного виховання;

· бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово – побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-побутових умовах;

· сприяє педагогічній освіті батьків;

· сприяє поповненню бібліотечних фондів та передплаті періодичних видань;

· розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями ;

· організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів ;

· розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

· вносить пропозиції щодо морального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

· може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основним завданням піклувальної ради є:

· сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

· співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

· зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно – спортивної, корекційно-відновної бази навчального закладу;

· організація змістовного дозвілля учнів ,педагогічних працівників;

· запобігання дитячій бездоглядності;

4.5.2.Піклувальна рада формується у складі 61 осіб з представниками місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

· пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

· дотримання вимог законодавства України;

· самоврядування;

· колегіальності ухвалення рішень;

· добровільності і рівноправності членства;

· гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймаються простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у зборах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-и денний термін доводять до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

· скликає і координує роботу піклувальної ради;

· готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

· визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

· представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань , віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

· вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної бази навчального закладу;

· залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

· вжити заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

· стимулювати творчої праці педагогічних працівників, учнів;

· брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

· створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входить представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

4.6. Директор навчального закладу:

· здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

· організовує навчально-виховний процес;

· забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

· відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

· створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

· забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

· відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

· створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

· забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

· підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· забезпечує права учнів на захист їх від будь - яких форм фізичного або психічного насильства;

· призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідницькими ділянками;

· контролює організацію харчування і методичного обслуговування учнів;

· здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

· розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

· видає у межах своєї компетентності накази та розпорядження і контролює їх виконання;

· за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального-закладу;

· створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

· несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами ,засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою, у приватних навчальних закладах – засновником .

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою пе6дагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

· удосконалення і методичного забезпечення навчально - виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

· переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

· підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

· морального заохочення учнів та морального і матеріального заохочення працівників навчального закладу;

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі

відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально – технічна база

5.1. Матеріально – технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання. Матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статут навчального закладу та укладання ним угод.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства .

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архівів, радіоцентру, медичного, комп'ютерного кабінетів, їдальні та буфету, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.6. Відповідно до рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської Ради депутатів трудящих від 01.09.1976р. за № 1026 навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічні майданчики, , зона відпочинку.

5.7. Навчальний заклад має для учнів та педагогічних працівників гуртожиток.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово – господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

· кошти державного бюджету (для державних та комунальних

загальноосвітніх навчальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти, кошти від надання платних послуг;

· доходи від здачі в оренду приміщень;

· благодійні внески юридичних і фізичних осіб

6.3. У навчальному закладі державної чи комунальної форм

власності створюється фонд загального навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розміри не менш трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється цим навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється органами управління освітою.

6.4. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь - якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансування за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок бухгалтерського обліку в навчальному закладі здійснюватися через централізовану бухгалтерію або самостійно.

6.6. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VII. Контроль за діяльністю навчального закладу

7.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

7.2. Державний контроль здійснюється Міністерством освіти і науки України, державна інспекція навчальних закладів, засновник Миколаївська міська рада.

7.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не раніше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

7.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчальною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з

навчально – виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

VІІІ. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділ, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

8.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику .

8.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Директор ________ Д.Є.Зінченко

Голова ради _________ А.В.Юдова

згідно з рішенням ради

закладу протокол

№ 5 від 16.12.2004р.

Кiлькiсть переглядiв: 150

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.